Lietuvos žirginio sporto federacija

Atminitnė varžybų organizatoriams

I. Bendrosios nuostatos

II. Varžybų organizatoriai ir vykdytojai

1. LŽSF yra į Lietuvos žirginio sporto federacijos metinį renginių kalendorių įtrauktų varžybų organizatorius, o jų vykdytojas pasirenkamas atskiru sprendimu.
2. LŽSF varžybų vykdytojais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:
   2.1. organizacijos - Lietuvos žirginio sporto federacijos narės;
   2.2. Įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos kitos organizacijos;
   2.3. kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.
3. Lietuvos žirginio sporto organizacijos, klubai, žirgų augintojų asociacijos gali organizuoti įvairius su Lietuvos žirginio sporto federacija suderintus renginius: žirginio sporto varžybas, jojimo rungtynes, jojimo pratybas (treniruotes), žirginio sporto stovyklas, tarptautines varžybas ir rungtynes, seminarus, konferencijas ir kt.

III. LŽSF įsipareigojimai

4. Parengti varžybų vykdymo sutartį.
5. Išpirkti VMVT leidimą varžybų vykdymui.
6. Gauti leidimą iš LR Kūno kultūros ir sporto departamento tarptautinių varžybų vykdymui.
7. Ne vėliau kaip po trijų darbo dienų po Varžybų ataskaitos ir protokolų gavimo, varžybų rezultatus paskelbti tinklalapyje www.equestrian.lt.
8. Surinkti dalyvių starto mokestį bei kitokias su organizuojamomis Varžybomis susijusias rinkliavas.
9. Po varžybų, LŽSF iš prizinio fondo, kurį sudaro 47 proc. surinktų startinių mokesčių, prizinius pinigus pagal pateiktą varžybų rezultatų protokolą (pasirašytą vyr. teisėjo) perveda varžybų nugalėtojams bei prizininkams.
10. Suteikti Varžybų vykdytojui visapusišką informaciją bei supažindinti su dokumentacija, nustatančia reikalavimus, keliamus Varžybų organizavimui ir vykdymui.
11. Suteikti Varžybų vykdytoju visapusišką informaciją ir konsultacijas organizuojant Varžybas.
12. Tinkamai vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus šioje Sutartyje ir jos prieduose.

IV. Vykdytojo įsipareigojimai

13. Iki spalio 1 d. Lietuvos žirginio sporto federacijai pateikti paraiškas varžybų vykdymui bei pasirašyti varžybų vykdymo sutartį ( Sutarties priedas Nr.2; Nr.3; Nr.4).
14. Varžybas vykdyti naudojantis savo lėšomis ir inventoriumi.
15. Varžybas vykdyti vadovaujantis FEI ir LŽSF patvirtintomis žirginio sporto taisyklėmis. Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
16. Varžybas vykdyti vadovaujantis LR Kūno kultūros ir sporto departamento ir LŽSF patvirtintomis "Varžybų vykdymo taisyklėmis" . Šios pareigos nevykdymas ar netinkamas vykdymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.
17. Tuo atveju, jei LŽSF kreipiasi į valstybės ar vietos savivaldos institucijas dėl finansinės paramos organizuojamoms Varžyboms suteikimo bei gautas lėšas perduoda Varžybų vykdytojui, už tinkamą šių lėšų panaudojimą ir ataskaitų pateikimą minėtos institucijoms atsako Varžybų vykdytojas.

----------------