Lietuvos žirginio sporto federacija

DOKUMENTAI DAILIOJO JOJIMO TEISĖJAMS IR RAITELIAMS

2019-07-29

Dailiojo jojimo taisyklės:

LŽSF Dailiojo jojimo varžybų taisyklės (šiuo metu atnaujinamos!)

FEI Dailiojo jojimo taisyklės „Dressage Rules 2021“

FEI Oficialių asmenų etikos kodeksas (ištrauka iš FEI Dailiojo jojimo taisyklių)  „FEI Officials‘ Code of Conduct 2017“

 

Rekomendacijos teisėjams:

Dažniausiai pasitaikančių klaidų vertinimas „Guidelines for Marking of Fundamental Mistakes 2017“

Rekomendacijos vertinant Jaunų žirgų rungtis  „FEI Directives for Young Dressage Horse Competitions 2019“

Rekomendacijos vertinant Vaikų rungtis „FEI Directives for Dressage Competitions for Children 2020“

Rekomendacijos jojimo kokybės vertinimui Vaikų rungtyse „Criteria for Quality of Riding in Children 2020“

Rekomendacijos vertinant piaffe, perėjimus ir žinginę „Guidelines for the evaluation of Piaffe, Transitions and the walk 2013“

Rekomendacijos vertinant piruetus, kontaktą ir burnos problemas „FEI Guidelines for the evaluation of pirouettes contact and mouth problems 2011“

Piaffe vertinimas Int A ir Int B testuose „Guidelines for Evaluation of Piaffe in Int A and B 2014“

 

Laisvosios programos pagal muziką taisyklės:

Rekomendacijos teisėjams vertinant laisvąją programą pagal muziką „NEW FEI Freestyle Directives for Judges 2021“

Neatliktų arba neteisingai atliktų elementų vertinimas laisvojoje programoje „ NEW Directives for Marking of Omissions and Incorrect Executions in Freestyle 2021“

Meniniai laisvosios programos balai „Artistic Marks in a Freestyle by K. Wuest 2019“

Sudėtingumo lygio nustatymas laisvosiose programose „Directives for Assessing the Degree of Difficulty in a Freestyle Test 2016“

 

Bendrosios žirginio sporto taisyklės:

FEI elgesio su žirgais kodeksas „FEI Code of Conduct For Welfare of the Horse“

FEI bendrosios taisyklės „FEI General Regulations 2021“

FEI Veterinarijos taisyklės „FEI Veterinary Regulations 2021“

Rekomendacijos dėl kamerų naudojimo „Guidelines for the use of camera 2019“