Lietuvos žirginio sporto federacija

Ištvermės komitetas

LŽSF IŠTVERMĖS JOJIMO KOMITETAS*


Nr.Vardas, PavardėPareigosKontaktai
1.Ugnė ZalieckienėPirmininkė

istvermesjojimaslt@gmail.com

+370 612 99 096

2.Agnė ŽūkaitėNarė

dzukijoszirgai@gmail.com

+370 695 89 005

3.Gedvilė VinslauskaitėNarė

g.vinslauskaite@gmail.com

+370 678 27 960

4.Gabrielė Mateikaitė - VarankevičienėNarys

gabrielemateikaite@gmail.com

+370 616 79 387

5.Saulius LečkauskasNarys

jojimocentras.topolis@gmail.com

+370 610 69 982

 

 

2020 09 30 Protokolas

 

                                     LIETUVOS ŽIRGINIO SPORTO FEDERACIJOS
                                                            IŠTVERMĖS JOJIMO
                                                               REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato Lietuvos žirginio sporto federacijos (toliau – LŽSF) Ištvermės jojimo Komiteto darbo tvarką.

2. Komitetas sudaromas ir veikia vadovaudamasis LŽSF įstatais ir šiuo reglamentu (toliau – Reglamentas).

3.  Komitetas yra LŽSF struktūros darinys, kurį sudaro Valdybos patvirtintas narių skaičius.

4. Komiteto pirmininką renka Valdyba. Komiteto pirmininku laikomas išrinktas asmuo, surinkęs daugiausiai balsų iš pasiūlytų (pasisiūliusių) kandidatų. Galima balsuoti ir už kandidatą, nedalyvaujantį Valdybos posėdyje, jeigu yra aiškiai išreikštas jo sutikimas kandidatuoti.

5. Komiteto narius tvirtina Valdyba Komiteto pirmininko teikimu. Pirmininkas narius renkasi atsižvelgdamas į asmenų sportinius pasiekimus ir/ar kompetenciją.

6. Komiteto nariai už savo veiklą yra atskaitingi Valdybai ir narių susirinkimui.

7. Komiteto veikla grindžiama kolegialumo principu.

8. Komitetas veikia savanoriškumo pagrindais.

9. Dalyvavimas komiteto veikloje nėra apmokamas.

10. Komitetas:

10.1. formuoja savo srities poziciją sportiniu, administraciniu ir kitais klausimais, ir teikia šią poziciją Valdybai;

10.2. rengia ar/ir tvirtina atitinkamos sporto disciplinos (srities) taisykles, reglamentus ir kitus reglamentuojančius dokumentus bei siūlo juos svarstyti ir tvirtinti Valdybai;

10.3.  teikia atitinkamos sporto disciplinos varžybų kalendoriaus projektą;

10.4. savo iniciatyva ar Prezidento prašymu tiria aplinkybes ir rekomenduoja Valdybai skirti   nuobaudas sportininkams, teisėjams, varžybų organizatoriams.

10.5.  formuoja bei teikia Valdybai disciplinos ar/ir žirginio sporto vystymo projektus;

10.6.  atrenka disciplinos geriausius sportininkus į nacionalinės rinktinės narius;

10.7. populiarina žirginį sportą Lietuvoje, skleidžia informaciją apie žirginį sportą jo perspektyvas ir galimybes;

10.8. dalyvauja organizuojant oficialias žirginio sporto varžybas Lietuvoje (nacionalines ir tarptautines);

10.9.  dalyvauja (prisideda pagal galimybes) kuriant varžybų programas;

11. Komitetui vadovauja pirmininkas, kuris atlieka įstatuose ir šiame reglamente numatytas funkcijas: šaukia susirinkimus; vadovauja posėdžiams, pristato Komiteto poziciją Valdybai, Prezidentui, Generaliniam sekretoriui ir kt.

12. Pirmininkas iš Komiteto narių siūlo vicepirmininko kandidatūrą, kurią tvirtina Valdyba. Vicepirmininkas, nesant Pirmininko atlieka jo funkcijas.

13.  Komiteto pirmininkas Valdybos gali būti atleidžiamas iš pareigų jo paties raštišku prašymu ar Valdybos iniciatyva.

14.  Komiteto narys iš Komiteto pasitraukia apie tai raštu informavęs Komiteto pirmininką arba gali būti pašalinamas Valdybos sprendimu. Komiteto pirmininkas apie nario pasitraukimą informuoja Valdybą.

 II. KOMITETO DARBO ORGANIZAVIMAS

15. Komiteto posėdžius šaukia Pirmininkas. Jis prireikus gali pavesti bet kuriam iš Komiteto narių sušaukti Komiteto posėdį. Komiteto posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi ir ne mažiau kaip 1/2 Komiteto narių grupė. Tokiu atveju iniciatyvinė grupė turi parengti posėdžio darbotvarkę ir ją bei kitą su posėdžio darbotvarke susijusią medžiagą pateikti visiems Komiteto nariams.

16. Pranešimas apie Komiteto posėdžio laiką, darbotvarkę ir kita informacija, reikalinga priimant sprendimus, paprastai pateikiama Komiteto nariams elektroniniu paštu (o prireikus išskirtiniais atvejais ir kitomis informavimo priemonėmis) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio pradžios. Jeigu Komiteto narys nesinaudoja elektroniniu paštu, apie esamus dokumentų projektus jis informuojamas telefonu ir susitariama dėl laiko ir vietos dokumentų pasiėmimui arba dėl išsiuntimo paštu;

17. Komiteto posėdis laikomas įvykusiu, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 Komiteto narių.

18. Komiteto posėdžiai gali būti atviri ir uždari. Atviruose posėdžiuose gali dalyvauti visi pageidaujantys LŽSF nariai bei kviestiniai asmenys. Sprendimą dėl Komiteto atviro posėdžio priima Pirmininkas ar jo paskirtas asmuo, atsakingas už posėdžio organizavimą ir vedimą.

19. Pirmininko siūlymu arba Komiteto sprendimu, posėdžio darbotvarkė gali būti papildoma tam tikrais svarbiais, skubaus sprendimo reikalaujančiais klausimais.   

20. Komiteto posėdžio metu sprendimai priimami bendru sutarimu. Jei sprendimų negalima priimti bendru sutarimu, balsuojama. Tokiu atveju sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Pirmininko balsas.

21. Komiteto posėdžiui pirmininkauja Pirmininkas arba kitas jo paskirtas narys (toliau tekste – Pirmininkaujantis posėdžiui).

22.   Komiteto narys turi teisę:

22.1. teikti klausimus svarstyti Komiteto posėdyje;

22.2. teikti pasiūlymus dėl darbotvarkės;

22.3. pasisakyti kiekvienu svarstomu klausimu;

22.4. reikalauti, kad protokole būtų įrašyta jo atskiroji nuomonė svarstomu klausimu;

22.5. negalėdamas dalyvauti Komiteto posėdyje, savo nuomonę darbotvarkės klausimais raštu ar elektroniniu paštu iki posėdžio pateikti pirmininkaujančiajam (ar Pirmininkui). Pirmininkaujantis posėdžiui pateikia nedalyvaujančio Komiteto nario raštu išdėstytą nuomonę;

22.6. Komiteto narys, negalėdamas dalyvauti posėdyje,  turi  teisę  raštu ar elektroniniu paštu įgalioti bet kurį kitą Komiteto narį už jį balsuoti posėdyje konkrečiais iš anksto paskelbtoje posėdžio darbotvarkėje numatytais klausimais;

23. Komiteto posėdžiai protokoluojami. Prie protokolo pridedamas dalyvių sąrašas.

24. Komiteto narių daugumai neprieštaraujant, sprendimai dėl svarbių ir skubių klausimų gali būti priimti elektroniniu paštu arba elektroninės konferencijos būdu. Tiek elektroniniu paštu, tiek elektroninės konferencijoje būdu priimti sprendimai laikomi išreikštais asmeniškai. Spendimus dėl Komiteto posėdžio nutarimų (sprendimų) priėmimo organizavimo elektroniniu paštu priima Pirmininkas.

25. Komiteto elektroninė konferencija yra priemonė, skirta Komiteto nariams bendrauti, apsikeisti informacija bei priimti sprendimus. Sąvoka „elektroninė“ apima ir telefoninį ryšį.

26. Sprendimas, priimtas Komiteto elektroninės konferencijos metu ar Komitetui balsuojant elektroniniu paštu yra teisėtas, jeigu jį priimant dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 Komiteto narių.

27. Sprendimai, priimti Komiteto elektroninės konferencijos būdu, turi tokią pačią galią kaip ir posėdyje priimti sprendimai. Jie įforminami kaip nutarimai ir archyvuojami kartu su posėdžių protokolais.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28. Šį Reglamentą, aprobuoja konkretus Komitetas, o tvirtina Valdyba. Reglamentas įsigalioja iš karto po jo patvirtinimo Valdybos posėdyje.

29.  Reglamento pakeitimus gali inicijuoti Komiteto pirmininkas arba Valdybos nariai.

------------------------------------------------------------