Lietuvos žirginio sporto federacija

Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas

                                                       Lietuvos Dailiojo jojimo čempionato
                                                                            Reglamentas

I. Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos dailiojo jojimo čempionato reglamentas (toliau – Reglamentas) patvirtintas Lietuvos žirginio sporto sąjungos (toliau – LŽSS) valdybos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo (Žin., 1996, Nr. 9-215; 2008, Nr. 47-1752) 15 straipsnio 4 dalies 1 punktu.

2. Reglamento tikslas – numatyti dailiojo jojimo čempionato vietą ir svarbą Lietuvos dailiojo jojimo  varžybų tvarkaraščiuose, ir nustatyti reikalavimus Lietuvos dailiojo jojimo čempionato vykdytojams.

3. Lietuvos dailiojo jojimo čempionatas – jojimo sporto varžybos, kurių metu siekiama išsiaiškinti dailiojo jojimo disciplinos, visų (LŽSS patvirtintų) raitelių amžiaus grupių, jaunų (4, 5, 6 metų) žirgų amžiaus grupių, taip pat mėgėjų (pagal LŽSS nustatytus mėgėjų kriterijus) ir suaugusių žirgų grupės geriausią sportininką bei geriausią komandą.

4. Čempionatas nuo kitų varžybų skiriasi tuo, kad yra organizuojamas šalies mastu ir negali vykti kitos varžybos kurių pavadinimuose vartojamas žodis „čempionatas“, t. y. negali būti organizuojami miesto, rajono ar kaip kitaip vadinami čempionatai. Tokios varžybos gali būti vadinamos pirmenybėmis ir pan.

5. Lietuvoje dailiojo jojimo čempionatai gali vykti tik du kartus per metus (uždarų patalpų – žiemos, ir – vasaros). Čempionatai vykdomi išimtinai organizatoriaus – Lietuvos žirginio sporto sąjungos pavedimu, turi pavadinimą – „Lietuvos Dailiojo jojimo čempionatas“ (kuris gali būti ir „atviras“) ir privalo atitikti LŽSS patvirtintus dailiojo jojimo čempionato vykdymo reikalavimus.

II. Lietuvos Dailiojo jojimo čempionatų vykdymo reikalavimai

6. Pretenduojantys vykdyti Lietuvos dailiojo jojimo disciplinos čempionatus privalo laikytis šių reikalavimų:

6.1. Greitoji medicininė pagalba arba budintis gydytojas.

6.8. Pasirūpinti vienkartiniu VMVT leidimu organizuoti gyvūnų sporto varžybas.

6.3. Pasirūpinti, kad varžybų metu budėtų veterinarijos gydytojas.

6.4. Pasirūpinti žirgų transporto parkavimo vieta.

6.5. Pasirūpinti žiūrovų bei dalyvių sauga (privalomas varžybų aikštės stabilus aptvėrimas).

6.6. Pasirūpinti aikštės lyginimu (jeigu tai smėlio danga).

6.7. Sudaryti tinkamas sąlygas žirgų apšilimui.

      6.8. Paruošti varžybinę dailiojo jojimo aikštę 20x60, aptverti balta tvorele ir sustatyti raides pagal reikalavimus.

6.9. Žiemos čempionate paruošti ne mažesnę negu 20x60 apšilimo aikštę arba naudoti varžybinę, tačiau po 4 raitelių turi būti ne mažiau kaip 20 minučių apšilimo pertrauka sekantiems dalyviams.

6.10. Būtinas WC ( skaičius priklauso nuo žiūrovų skaičiaus, kadangi atvežami tualetai numatyti tam tikram skaičiui žmonių).

6.11. Pasirūpinti, kad būtų bent vienas maitinimo punktas.

6.12. Paruošti teisėjams darbo vietą: darbo stalai, kėdės, apsauga nuo saulės, lietaus ir vėjo, eletros tiekimas 220V ( ne mažiau nei 4 vietos). Patalpa arba vieta turi būti atskirta nuo žiūrovų.

6.13. Paruošti teisėjams dokumentus: starto protokolus, jojamų testų dokumentų kopijas kiekvienam raiteliui ir kiekvienam teisėjui, duomenų suvedimo lenteles, rezultatų suvestines.

6.14. Organizuoti sekretoriato darbą.

6.15. Pasirūpinti varžybų įgarsinimu ir mikrofonu

6.16. Organizuoti nugalėtojų bei prizininkų apdovanojimą

6.17. Organizuojamų varžybų nuostatuose būtinai nurodyti, koks skaičius raitelių bus apdovanojamas.

6.18. Skirti asmenį mokesčių surinkimui ir prizinių išmokėjimui, jei pagal susitarimą su LŽSS mokesčius administruoja vykdytojas.

6.19. Teisėjus, stiuardus, organizatorius renkasi iš LŽSS  patvirtinto sąrašo.

6.20.Vykdant laisvo stiliaus programą pasirūpinti laikmačiu.

6.21. Reitinginėse varžybose būtina laikytis „Reitinginių varžybų taisyklių“.

7.      Aikštės papuošimui naudojami žali ir žydintys augalai (dirbtiniai arba natūralūs) ar kitaip užtikrinamas papuošimas.

8.      Vykdytojas užtikrina galimybę nuomotis gardus žirgams, pagal dalyvių poreikį, bei išankstines paraiškas, kai varžybos vykdomos daugiau nei vieną dieną.

9.      Privalomas vanduo žirgų girdymui ir turi būti įrengtos žirgų maudymo vietos.

10.  Vykdytojas privalo sudaryti geras sąlygos apšilimui, užtikrinti visus saugumo reikalavimus.

11.   Vykdytojas numato pakankamai vietos sustatyti ir manevruoti žirgų transportui, kad išvengti prielaidos žirgų susižalojimui.

12.  Žirgų transporto judėjimas turi būti atskirtas nuo žiūrovų transporto ir pačių žiūrovų srautų, ir nuo pravažiuojančio pašalinio transporto.

13.  Čempionatuose pageidautini stiuardai, prižiūrintys tvarką apšilimo aikštėse ir nukreipiantys sportininkus, taip pat padedantys per apdovanojimo ceremoniją.

 

____________________________________________